Regulamin

Regulamin konkursu „Wygraj z Monte”

prowadzonego na stronie www.wygrajzmonte.com

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „Wygraj z Monte” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”). Zleceniodawcą i fundatorem Nagród w Konkursie jest Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 931620058, kapitał zakładowy: 33.500.000,00 PLN, BDO: 000006375 (dalej „Zleceniodawca”). Współorganizatorem Konkursu jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047354, NIP: 5220002860, REGON: 012775559, kapitał zakładowy: 257 068 680,00 PLN („Współorganizator”). Organizator i Współorganizator zwani są łącznie „Organizatorami”.
 3. Konkurs rozpoczyna się 29 maja 2020 r. i trwa do 11 czerwca 2020 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach sieci sklepów ODIDO na terenie Polski. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu przystępować mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
 2. Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Organizatora, pracownicy Współorganizatora lub pracownicy Zleceniodawcy, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o której mowa w § 5 ust. I oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz akceptuje Regulamin.  
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.847 z późn. zm.).

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami do wygrania w Konkursie jest 150 zestawów: plecak zawierający przybory szkolne, o wartości 240,00 zł brutto każdy zestaw. Zestaw przyborów szkolnych znajdujący się w zestawie zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do każdorazowej zmiany składu przyborów szkolnych wchodzących w skład zestawu, w przypadku braku dostępności danego przyboru.
 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję, o której mowa w § 5 ust. I Regulaminu.

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 11 czerwca 2020 r. dokonać transakcji w sieci sklepów ODIDO obejmującej trzy dowolne produkty Zott Monte, zachować paragon stanowiący dowód zakupu tychże produktów (wszystkie trzy produkty powinny się znaleźć na jednym paragonie) oraz dokonać zgłoszenia zgodnie z ust. II poniżej. 
 2. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia w terminie od 29 maja 2020 do 11 czerwca 2020 r. w następujący sposób:
  1. zarejestrować transakcję, o której mowa w ust. I powyżej  na stronie www.wygrajzmonte.com. Rejestracja wymaga wpisania adresu e-mail Uczestnika oraz akceptacji Regulaminu, w tym potwierdzenia zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Rejestracja transakcji i udział w Konkursie są bezpłatne. Uczestnik zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne;
  2. wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu w formie tekstowej zdania (limit 1000 znaków): 

„Z MONTE WYPRAWA TO ŚWIETNA ZABAWA…“

(dalej: „Dzieło”) oraz przesłać treść Dzieła przy pomocy strony internetowej opisanej w § 4 ust. II pkt 1 Regulaminu. 

 1. Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestnika o przedstawienie oryginału paragonu, o którym mowa w §4 ust. I w celu weryfikacji jego autentyczności.
 2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie w czasie trwania Konkursu, przy czym każda transakcja zakupu produktów Zott Monte może zostać zgłoszona wyłącznie jednokrotnie (każdy paragon może być zgłoszony tylko jeden raz). 
 3. Zgłoszenia, w którym zarejestrowano transakcję zgłoszoną wcześniej przez tego samego lub innego Uczestnika zostaną wykluczone przez Organizatora z udziału w Konkursie.

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z trzech osób wskazanych przez Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu Uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie, jak również przesyłają Dzieła, co do których nie dysponują prawami autorskimi lub które są sprzeczne z prawem, w tym dobrymi obyczajami, są obraźliwe lub wulgarne. Prawo do wyłączenia z Konkursu dotyczy także Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu Dzieło noszące znamiona naśladownictwa.
 2. Komisja przy wyborze zwycięskich Dzieł i przydzieleniu Nagród będzie się kierowała następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 
 3. Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 4. Komisja, oceniając nadesłane Dzieła, odrzuci te, które są niezwiązane z tematyką Konkursu, bądź co do których Uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 5. Komisja dokona wyboru 150 Uczestników, których Dzieła zostaną nagrodzone. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania konkursu.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 r. 
 7. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Uczestnika wskazany zgodnie z §4 ust. II pkt 1  do dnia 19 czerwca 2020 r. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. e-maila w terminie dwóch tygodni od jego przesłania. W odpowiedzi Uczestnik wskaże swoje imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczona Nagroda oraz załączy skan lub wyraźne zdjęcie paragonu stanowiącego dowód transakcji. Brak terminowej odpowiedzi oznacza rezygnację z nagrody. 
 8. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem w terminie dwóch tygodni od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. VII powyżej. Wysyłka zostanie dokonana na adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z pkt VII powyżej. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail Uczestnika wskazany zgodnie z §4 ust. II pkt 1 oraz dane, o których mowa w pkt VII powyżej .

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Agnieszka Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować się przez adres email: adbutik@adbutik.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  2. w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na procedowaniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych, podanie niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych może być podstawą do odmowy wydania nagrody. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i kompleksowego rozliczenia Konkursu oraz realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Osoba, której dane przetwarza Administrator posiada prawo żądania od nich dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak Poczta Polska, dostawcy serwera, hostingu, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, ale tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji Konkursu. 
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Nadesłanie Dzieła przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego Dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych. 

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po jego zakończeniu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora (ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa) lub na adres e-mail Organizatora: adbutik@adbutik.pl.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu www.wygrajzmonte.com oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiana nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie naruszy ich praw nabytych i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: 
 1. udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane, 
 2. opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem, bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 2. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik 1 – lista przyborów szkolnych dołączanych do plecaka

Załącznik nr 1 

Lista przyborów szkolnych załączonych do plecaka

Lp.Nazwa przyboruLiczba sztuk
1Teczka z gumką format A41
2Zeszyt w kratkę 16 kartek2
3Blok techniczny kolorowy 10 kartek gramatura 160 g 1
4zeszyt w linie cienkie 16 kartek2
5Blok techniczny A41
6Zestaw farb plakatowych 12 kolorów1
7Plastelina – 16 kolorów1
8Blok rysunkowy1
9Piórnik podwójny z wyposażeniem:1
Kredki szkolne10
Flamastry10
Ołówek HB z gumką2
Temperówka1
Linijka1
Gumka do ścierania1
Notesik 6x10cm1