Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu ZOTT „Wygraj z Monte”. Poniżej zawarte są informacje w jaki sposób AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E 03-289 Warszawa w ramach Konkursu przetwarza Państwa dane osobowe. Konkurs zostanie przeprowadzony na zlecenie firmy Zott Polska Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna

Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman jest administratorem Państwa danych i jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach Konkursu.

Kategorie danych

w ramach Konkursu zostaną opracowane przez firmę Ad Butik Agencja Reklamowa następujące kategorie danych:
Państwa adres e-mailowy, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Ad Butik Agencja Reklamowa potrzebuje Państwa dane osobowe do realizacji Konkursu Monte w następujących celach:

– aby ustalić, iż to Pan/i należy do osób wygranych lub też, aby móc poinformować Pana/Panią o możliwej wygranej. W przypadku, gdyby Pan/i wygrał/a, AD Butik Agencja Reklamowa potrzebuje informacji dot. Pana/i imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, aby móc przesłać do Pana/i nagrodę.

Mają Państwo możliwość nie ujawniać swoich danych osobowych lub też przekazać firmie Ad Butik Agencja Reklamowa niepełne informacje na swój temat. To może jednakże prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli uczestniczyć w Konkursie, wzgl., że nie otrzymają Państwo nagrody;

– przeprowadzenie ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odbiorca

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków odpowiedzialni są za realizację Konkursu Monte.

Państwa dane osobowe będą znajdowały się w Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman ul. Olesin 110E 03-289 Warszawa. Firma ta odpowiedzialna jest za stronę internetową „www.wygrajzmonte.com”

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przez firmę Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jak również firma Ad butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman nie będzie dokonywała profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Brak przekazu Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jak długo zostaną zapisane Państwa dane osobowe?

Z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu się Konkursu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte również i wtedy, gdy anulujecie Państwo wcześniej wydaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chyba że w mocy utrzymują się ustawowe okresy przechowywania danych osobowych.

Wasze prawa

Wydane przez siebie zgody możecie Państwo anulować o każdym czasie bez podawania powodów ze skutkiem na przyszłość za pomocą e-maila: kontakt@wygrajzmonte.com

Możecie Państwo kontaktować się z firmą Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman albo pisemnie albo za pomocą e-maila kontakt@ aby korzystać z następujących praw do:

  • Informacji o Państwa danych, aby móc je kontrolować i sprawdzać;
  • Otrzymania kopii Państwa danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez Państwo administratorowi;
  • zgodności, usuwania lub też ograniczania opracowywania danych osobowych, obejmuje to też prawo do uzupełniania niepełnych lub błędnych danych za pomocą informacji uzupełniającej;
  • odmowy przetwarzania danych osobowych;
  • otrzymania danych osobowych w formie ustrukturyzowanej oraz w czytelnym formacie.
  • przekazania swoich danych osobowych do innego podmiotu odpowiedzialnego, Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do zażalenia w związku z przetwarzaniem Waszych danych
    osobowych. Zażalenie może zostać wniesione do organu nadzorczego (tj. organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych; aktualnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).